Verkoopsvoorwaarden

1. Gelding: Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen,... Met het doorgeven van een opdracht aanvaardt de klant kennis te hebben genomen van onze verkoopsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing als REPROCART deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes: De opgegeven offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Elke verstrekte offerte bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding order.

3. Leveringen: Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order. Vanaf vertrek uit onze magazijnen of die van onze fabrikanten reizen de goederen steeds op risico van de geadresseerde, en dit ongeacht de plaats van levering.

4. Klachten: De goederen dienen nagezien te worden bij levering. In geval van klacht dienen deze met titel van klacht te worden meegegeven aan de transportfirma of aan onze chauffeur. Deze klachten dienen nog aangetekend te worden bevestigd binnen de 8 dagen. Het in gebreke blijven van elke klacht binnen bovenvermelde termijn wordt als onherroepelijke aanvaarding der goederen door de klant beschouwd.

5. Garantie: De artikelen die REPROCART levert, zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoge internationale eisen. Indien de artikelen (om welke reden dan ook) niet voldoen aan de normen, zullen we naar keuze artikelen vervangen of crediteren. Schade aan de apparaten die in relatie met onze artikelen zijn gebruikt, zal vergoed worden, voor zover we op de hoogte zijn gesteld en bovendien wordt aangetoond dat de schade rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van onze compatibele producten en dat deze kosten werkelijk zijn gemaakt. In geval van aanspraak op vervanging van cartridges en/of vergoeding van schade, zullen de defecte goederen ter onze beschikking gesteld worden.

6. Toekenning garantie: De toekenning van de garantie veronderstelt het gebruik van de machine in normale exploitatievoorwaarden overeenkomstig de instructies in de catalogen, gebruiksaanwijzingen en handleidingen die door de fabrikant ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld. Het omvat eveneens een geregeld onderhoud van de machine in de hierboven aangehaalde manuals.

7. Betalingsvoorwaarden: Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van REPROCART zonder korting of compensatie en behoudens andere vermelding op de factuur. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd met een minimum van 50,00 Euro en een maximum van 1750,00 Euro. De resterende niet vervallen facturen zullen onmiddellijk in hun totaliteit opgeëist worden.

8. Opmerking: Alle gebruikte namen, merken en types van bedrijven en/of zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven voor de betreffende markten en/of landen.

9. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven onze volle eigendom tot volledige betaling ervan. De klant bevestigt hiermee zijn uitdrukkelijke instemming.

10. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.